Spring hovednavigationen over
KP Bibliotek

Opgaveskrivning

Systematisk søgning indenfor det sundhedsfaglige felt

 

Her får du nogle redskaber til at lave systematisk søgning indenfor det sundhedsfaglige felt.

 

Har du ikke allerede læst vores afsnit om litteratursøgning, så anbefaler vi, at du gør det først, da dette afsnit forudsætter, du kender til nogle grundbegreber indenfor litteratursøgning.

Grundbegreberne, det forudsættes, du har kendskab til, i dette tilfælde er, AND, OR og trunkering *.

 

For at guide dig til relevante databaser har vi emneinddelt dem på bibliotekets hjemmeside.

 

 

Herunder kan du se eksempler på modellerne PICO og PICo. De to modeller kan anvendes, når du vil finde litteratur indenfor det sundhedsfaglige felt. Først vil vi introducere PICO og dernæst varianten PICo.

PICO

 

PICO skemaet anvendes til kvantitative problemstillinger. Hvert bogstav i PICO-skemaet står for et bestemt aspekt af en sundhedsfaglig problemstilling P’et står for Patient/Population/Problem I’et står for Intervention C’et står for Comparison -og O’et står for Outcome.


For at bruge PICO til litteratursøgning, må man have en problemformulering at tage udgangspunkt i. Her har vi taget udgangspunkt i følgende problemformulering:

 

Hvilken effekt har patientundervisning for livskvaliteten hos patienter med type 2-diabetes?

 

Aspekter, synonymer og beslægtede begreber sat ind i PICO-skemaet

 

Vi har trukket de forskellige aspekter af problemformuleringen ind i de passende blokke i PICO-skemaet nedenfor, og oversat dem til engelsk, så der kan søges i de internationale sundhedsfaglige databaser.

 

Ser du på P blokken i skemaet kan du se Patienter med type2-diabetes er markeret med orange, dette aspekt passer under P’et da det er en patientgruppe.

I boksen nedenunder har vi indsat nogle synonymer og beslægtede begreber der kan bruges som søgeord for Patienter med type2-diabetes. Her står der blandt andet “diabetic patient*” markeret med blå. Det er et synonym, og lidt mere overordnet begreb, for Patienter med type2-diabetes. ”Diabetic patient*” er valgt for at søgningen også kan fange litteratur der indeholder dette begreb.

 

Det grønne OR imellem "diabetes mellitus" og ”diabetic patient*” sørger for, at vi i søgningen får litteratur der enten indeholder det ene eller andet søgeord, eller litteratur der indeholder begge søgeord.

Den samme proces bruges i næste aspekt I’et, aspektet der drejer sig om en intervention. Imellem blokkene ser du et AND der bruges til at kombinere blokkene, således at vi til sidst får en samlet søgning, der når godt rundt om problemformuleringens forskellige aspekter.

 

        PICO

 

Litteraturhenvisning: Richardson, W.S., Wilson, M.C., Nishikawa, J. & Hayward, R.S. 1995, "The well-built clinical question: a key to evidence-based decisions", ACP Journal Club, vol. 123, no. 3, pp. A12-3.

PICo

 

PICo (Patient/Population/Problem – phenonomen of Interest – Context) bruges til kvalitative problemstillinger, hvor du ønsker at finde litteratur om et bestemt begreb (fænomen) i en bestemt kontekst.

PICo er en variant af det førnævnte, PICO. Der uddrages aspekter ud fra problemformuleringen, og derefter findes synonymer og beslægtede begreber for hvert aspekt. Dernæst kombineres blokkene i en samlet søgning.

 

Eksempel: Hvilke overvejelser gør sygeplejersker sig om berøring i forbindelse med den daglige pleje af indlagte patienter?

 

        PICo

 

Litteraturhenvisning: Joanna Briggs Institute 2011, Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual 2011, The University of Adelaide, South Australia.

Søgeprotokoller

 

Når du skal i gang med en større litteratursøgning i forbindelse med en opgave eller et projekt, er det en god idé at overveje, hvordan du kan strukturere din søgning.

 

En søgeprotokol strukturerer den søgeproces - der er nødvendig - for at samle relevant viden inden for et område eller emne.
Søgeprotokollen danner samtidig grundlag for, at søgningen kan gentages (for eksempel af gruppemedlemmer) eller blive opdateret på et senere tidspunkt.


Biblioteket har udarbejdet disse helt basale søgeprotokoller.

Vil du vide mere?

 

Har du behov for mere viden om sundhedsfaglig informationssøgning, har du flere muligheder:
 

Du kan naturligvis henvende dig på biblioteket og få hjælp og vejledning med det samme. 
Du kan du med fordel deltage i et af bibliotekets kurser. Disse vil fremgå af kalenderen, når de udbydes.
Er du på dit afsluttende modul/semester (fx i gang med bacheloropgaven), har du mulighed for at bruge bibliotekets service Book-1-Bibliotekar

 

Forslag til videre læsning om søgning indenfor det sundhedsfaglige felt:

 

Hørmann, E. (2015). Litteratursøgning. I: S. Glasdam (Red.), Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område: indblik i videnskabelige metoder (2. udg., s. 37–49). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag.


Kristensen, H. G. (2020). Litteratursøgning. I Evron, L., Lind Rasmussen, J., & Kjøller Pedersen, M. (2020). Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi (2. udg., s. 205-235). Kbh.]: Gad.


Nielsen, D. A., Hjørnholm, T. Q., & Jørgensen, P. S. (2019). Litteratur og kilder. I: Nielsen, D. A., Hjørnholm, T. Q., & Jørgensen, P. S. Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne: Håndbog i opgaveskrivning og metode (s. 87-119). Samfundslitteratur
.